ข้อตกลงการใช้งานระบบ

ข้อตกลงการใช้งานระบบจัดการเข้าออกงานJOBCAN

การใช้งานระบบเข้าออกงานJOBCANซึ่งบริหารโดยบริษัท โดนัทส์ จำกัด (“บริษัท”) ถือเป็นการยอมรับข้อตกลงทั่วไป และข้อตกลงการใช้งานระบบจัดการเข้าออกงานJOBCAN (“ข้อตกลงฉบับนี้”)
กรุณาตรวจสอบข้อตกลงฉบับนี้ให้ครบถ้วนก่อนตกลงใช้งานระบบเข้าออกงานJOBCAN

ข้อ 1 คำนิยาม
คำนิยามของคำศัพท์ที่ใช้ในข้อตกลงฉบับนี้มีดังต่อไปนี้

 1. “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ที่ทำการสมัครและใช้งานระบบเข้าออกงานJOBCANหลังจากยอมรับข้อตกลงฉบับนี้แล้ว โดยได้รับการยินยอมให้ใช้งานจากทางบริษัท
 2. “ข้อมูลผู้ใช้งาน” หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกและบันทึกไว้ในระบบเข้าออกงานJOBCAN ซึ่งถูกเก็บดูแลอยู่ในเซิฟเวอร์ของบริษัท

ข้อ 2 รายละเอียดการให้บริการ

 1. บริษัทไม่รับประกันว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดใดๆ บนระบบเข้าออกงานJOBCAN
 2. บริษัทไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับจากระบบ และไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้ใช้งานนำข้อมูลที่ได้รับจากระบบเข้าออกงานJOBCANไปใช้ต่อ

ข้อ 3 ค่าบริการ

 1. ค่าบริการของระบบเข้าออกงานJOBCANเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 2. ผู้ใช้งานจำเป็นต้องชำระค่าบริการตามเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารใบแจ้งหนี้ด้วยวิธีที่บริษัทกำหนด เช่น โอนเข้าบัญชีบริษัท ทั้งนี้หากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง
 3. กรณีที่ผู้ใช้งานชำระค่าบริการไม่ตรงเวลา บริษัทมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าปรับในการชำระค่าบริการล่าช้าได้
 4. บริษัทจะไม่คืนค่าบริการที่ชำระแล้วให้กับผู้ใช้งาน เว้นแต่กรณีที่บริษัทประมาทจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ผู้ใช้งาน

ข้อ 4 ฟังก์ชั่นจัดการการเข้างาน

 1. ระบบเข้าออกงานJOBCAN ให้บริการฟังก์ชั่นจัดการการเข้างาน (“ฟังก์ชั่นจัดการการเข้างาน”) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่แสดงผลสถานะการการเข้างานแบบเรียลไทม์จากข้อมูลการตอกบัตรของพนักงาน และนำข้อมูลเหล่านี้มาคำนวณเวลาทำงาน
 2. ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกเมื่อใช้งานฟังก์ชั่นจัดการการเข้างาน บริษัทไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลที่ระบบคำนวณและแสดงผลผ่านฟังก์ชั่นจัดการการเข้างานจะเป็นข้อมูลการทำงานตามความเป็นจริงทั้งหมด
 3. ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานฟังก์ชั่นจัดการการเข้างานทั้งหมด เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่าน IC Card เครื่องอ่านเส้นเลือดนิ้วมือ และอุปกรณ์อื่นๆ

ข้อ 5 ฟังก์ชั่นจัดการกะงาน

 1. ระบบเข้าออกงานJOBCAN ให้บริการฟังก์ชั่นจัดการกะงาน (“ฟังก์ชั่นจัดการกะงาน”) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างและจัดการกะงานให้กับพนักงานได้เอง
 2. ฟังก์ชั่นกะงานเป็นฟังก์ชั่นให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างกะงานได้เอง โดยกะงานที่สร้างโดยผู้ใช้งานนั้นอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ในบางกรณี กะงานที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง
 3. บริษัทไม่รับรองว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดใดๆ ทั้งสิ้นบนฟังก์ชั่นกะงาน และไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาหรือความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานกะงานที่สร้างด้วยฟังก์ชั่นกะงานไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม

ข้อ 6 บริการซัพพอร์ต

 1. ผู้ใช้งานสามารดติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามการใช้งานได้จากช่องทางที่บริษัทกำหนด เช่น โทรศัพท์ อีเมล หรือระบบแชทในเวลาที่กำหนด โดยบริษัทมีสิทธิ์ไม่ตอบคำถามบางประเภท
 2. บริษัทไม่รับประกันว่าคำตอบที่บริษัทตอบจะเป็นคำถามที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นประโยชน์ที่สุด

ข้อ 7 การจัดการข้อมูล

 1. ผู้รับผิดชอบของบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานด้วยความระมัดระวัง
 2. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่กรณีที่มีสัญญาฉบับอื่นเพิ่มเติมจากข้อตกลงนี้ หรือเว้นแต่กรณีด้านล่างนี้
  1. กรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทางกฏหมายให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล
  2. กรณีที่ผู้ใช้งานอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล
  3. กรณีที่ต้องร้องขอให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้
  4. กรณีเกิดข้อพิพาทจากการที่ผู้ใช้งานใช้ระบบเข้าออกงานJOBCAN
  5. กรณีเกิดเหตุเร่งด่วนอื่นๆ อันเป็นเหตุจำเป็นให้ต้องปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของบริษัท
 3. บริษัทถือว่าข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกและประวัติการใช้งานระบบเข้าออกงานJOBCANสามารถนำมารวบรวมเป็นข้อมูลสถิติที่ไม่ระบุตัวบุคคลได้ ผู้ใช้งานยอมรับแล้วว่าบริษัทสามารถใช้ข้อมูลสถิติดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบเข้าออกงานJOBCAN รวมถึงเพื่อบริการอื่นๆ ของบริษัท หรือเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามได้
 4. บริษัทถือว่าผู้ใช้งานรับทราบถึงขอบเขตการใช้ข้อมูลสถิติของบริษัท หากมีผู้เรียกร้องความเสียหายจากบริษัทหรือจากผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้จัดการคลี่คลายปัญหารวมถึงแบกรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว

ข้อ 8 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ผู้รับผิดชอบของบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมอบด้วยความระมัดระวัง
 2. บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมอบเพื่อการทำสัญญาใช้งานระบบเข้าออกงานJOBCANเท่านั้น และจะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ
 3. บริษัทมีมาตรการป้องกันการรั่วไหล เสียหาย และสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกไว้ในระบบเข้าออกงานJOBCANอย่างเหมาะสม หากเกิดการรั่วไหล เสียหาย และสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกไว้ในระบบJOBCAN บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบด้วยวิธีที่เห็นว่าสมควร
 4. เมื่อสิ้นสุดสัญญาการใช้งานระบบเข้าออกงานJOBCAN บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกไว้ในระบบเข้าออกงานJOBCANตามคำร้องขอของผู้ใช้งานโดยรวดเร็ว
 5. บริษัทสามารถมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับระบบเข้าออกงานJOBCANให้บุคคลที่สามเป็นผู้ดำเนินการได้ ทั้งนี้บุคคลที่สามมีหน้าที่เก็บข้อมูลที่เป็นความลับตามข้อตกลงฉบับนี้ และบริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่จำเป็นให้กับบุคคลที่สามได้

ข้อ 9 การเก็บรักษาข้อมูลที่ผู้ใช้งานบันทึก

 1. บริษัทไม่รับประกันการเก็บรักษาข้อมูลที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้ในระบบนอกเหนือจากกรณีที่บริษัทกำหนดไว้เป็นพิเศษ ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบการเก็บรักษาและทำการแบ็คอัพข้อมูลที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้เอง
 2. ในกรณีที่มีข้อมูลที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้เก็บอยู่บนเซิฟเวอร์ของบริษัท บริษัทจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเซิฟเวอร์ของบริษัท เมื่อระยะเวลานับจากวันที่บันทึกข้อมูลจนถึงปัจจุบันนานเกินกว่าเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้
 3. ในกรณีที่สิ้นสุดสัญญา บริษัทสามารถลบข้อมูลที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้ได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง

ข้อ 10 การยกเลิกสัญญา

 1. บริษัทสามารถระงับหรือยกเลิกสัญญาการใช้งานระบบเข้าออกงานJOBCANได้ทันทีในกรณีดังต่อไปนี้
  1. เมื่อผู้ใช้งานทำผิดข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัทจะยกเลิกสัญญาเมื่อบริษัทได้แจ้งเตือนการทำผิดข้อตกลงแก่ผู้ใช้งานแล้ว แต่ผู้ใช้งานไม่ทำการแก้ไขแม้เวลาจะผ่านไปแล้วระยะหนึ่งก็ตาม
  2. กรณีที่ผู้ใช้งานโดนยึดทรัพย์สินมีค่า รวมถึงการยึดทรัพย์สินชั่วคราว การนำขายชั่วคราว และการบังคับให้นำทรัพย์สินเข้าประมูล หรือกรณีที่ผู้ใช้งานละเลยการชำระภาษีจนถูกดำเนินการตามกฎหมาย
  3. กรณีที่ผู้ใช้งานเริ่มยื่นคำร้องฟื้นฟูกิจการ ยื่นล้มละลาย หรือคำร้องประเภทอื่นๆ ที่มีผลทางกฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลาย หรือในกรณีที่ดราฟต์และเช็คจากผู้ใช้งานไม่สามารถนำไปขึ้นเงินได้
  4. กรณีที่ผู้ใช้งานดำเนินการลดทุนบริษัท ยุบบริษัท หรือมีหมายศาลให้ยุบบริษัท
  5. กรณีที่ผู้ใช้งานได้รับหมายสั่งให้หยุดหรือห้ามประกอบการ ถูกยกเลิกใบประกอบการ ยกเลิกการดำเนินการส่วนสำคัญหรือการดำเนินการทั้งหมด รวมถึงการที่ผู้ใช้งานส่งคำร้องถ่ายโอนกรรมสิทธิ์นิติบุคคล
  6. กรณีที่เกิดเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น อันเป็นเหตุจำเป็นให้คุ้มครองสินเชื่อ
  7. กรณีที่ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานของผู้ใช้งานทำผิดกฎหมาย
  8. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทแม่หรือบริษัทที่ปกครองการบริหารของผู้ใช้งาน หรือเมื่อทั้งสองถูกถ่ายโอนไปภายใต้บริษัทอื่นๆ
 2. แม้ว่าผู้ใช้งานจะถูกระงับการใช้งานระบบเข้าออกงานJOBCANด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้างต้น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบค่าบริการที่เกิดขึ้นระหว่างที่ถูกระงับบริการ
 3. หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 1 บริษัทถือว่าเป็นการทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ บริษัทขอให้ผู้ใช้งานชำระหนีสิ้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้โดยทันที

ข้อ 11 การสิ้นสุดสัญญา

 1. ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งวันที่ต้องการสิ้นสุดสัญญาตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด และส่งคำขอสิ้นสุดสัญญาเป็นเวลาล่วงหน้า 1 เดือน เมื่อถึงวันที่กำหนดตามแบบคำขอสิ้นสุดสัญญาจะถือเป็นอันสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้
 2. ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันสิ้นสุดสัญญาทั้งหมดแม้ว่าสัญญาจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

ข้อ 12 การชดเชยความเสียหาย

 1. บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งานจากการให้บริการระบบเข้าออกงานJOBCAN เว้นแต่กรณีที่เกิดจากความตั้งใจหรือความประมาทร้ายแรงของบริษัทเอง หากความเสียหายเกิดจากความตั้งใจหรือความประมาทร้ายแรงของบริษัทเอง บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้เป็นจำนวนไม่เกินค่าบริการของเดือนที่เกิดความเสียหาย เว้นแต่กรณีที่ผู้ใช้งานใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเข้าออกงาน JOBCAN หากผู้ใช้งานเป็นผู้ใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อ 13 การแยกข้อตกลง
ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าข้อตกลงส่วนหนึ่งในข้อตกลงฉบับนี้เป็นโมฆะ ข้อตกลงข้ออื่นๆ ในข้อตกลงฉบับนี้นอกจากข้อตกลงดังกล่าวจะยังมีผลบังคับใช้กับทั้งบริษัทและผู้ใช้งาน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2018