ข้อตกลงทั่วไป

ข้อตกลงทั่วไปของJOBCAN

การใช้งานระบบเข้าออกงานJOBCANซึ่งบริหารโดยบริษัท โดนัทส์ จำกัด (“บริษัท”) ถือเป็นการยอมรับข้อตกลงทั่วไปของJOBCAN (“ข้อตกลงฉบับนี้”) กรุณาตรวจสอบข้อตกลงฉบับนี้ให้ครบถ้วนก่อนตกลงใช้งานระบบเข้าออกงานJOBCAN

ข้อ 1 คำนิยาม
คำนิยามของคำศัพท์ที่ใช้ในข้อตกลงฉบับนี้มีดังต่อไปนี้

 1. “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ที่ทำการสมัครและใช้งานระบบเข้าออกงานJOBCANหลังจากยอมรับข้อตกลงฉบับนี้แล้ว โดยได้รับการยินยอมให้ใช้งานจากทางบริษัท
 2. “ข้อมูลผู้ใช้งาน” หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกและบันทึกไว้ในระบบเข้าออกงานJOBCAN ซึ่งถูกเก็บดูแลอยู่ในเซิฟเวอร์ของบริษัท

ข้อ 2 การบังคับใช้

 1. ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างผู้ใช้งานและบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการ ผู้ใช้งานต้องทำความเข้าใจ ยอมรับ และรักษาข้อตกลงฉบับนี้
 2. กรณีที่มีการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ เป็นข้อตกลงแยกพิเศษ (“ข้อตกลงแยก”) ข้อตกลงแยกนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของขอตกลงฉบับนี้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ใช้งาน (“สัญญาฉบับนี้”) ที่ใช้ร่วมกับข้อตกลงฉบับนี้
 3. เมื่อบริษัททำการแจ้งผู้ใช้งานแล้ว ให้ถือว่าบริษัทสามารถแก้ไขเนื้อหาและระยะเวลาใช้งานข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงข้อตกลงแยก) ได้ ทั้งนี้หากผู้ใช้งานใช้บริการหลังจากบริษัททำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อตกลง จะถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
 4. หากข้อตกลงฉบับนี้กับข้อตกลงแยกที่ส่วนที่ต่างกัน ให้บังคับใช้ข้อตกลงแยกเป็นหลัก

ข้อ 3 การสร้างและรักษา ID

 1. ผู้ใช้งานสามารถเริ่มใช้งานบริการได้ โดยกรอกและส่งข้อมูลที่จำเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทสร้าง ID ให้ และเริ่มใช้งานบริการได้
 2. ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรักษา ID และรหัสผ่าน (“ID และอื่นๆ”) อันเป็นข้อมูลจำเป็นต่อการใช้งาน ID และอื่นๆ ไม่สามารถเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามได้
 3. บริษัทถือว่าการเข้าใช้งานบริการโดยการกรอก ID และอื่นๆ แล้วเป็นการใช้งานโดยผู้ใช้งานที่ได้รับข้อมูล ID ไปอย่างถูกต้อง บริษัทไม่รับผิดชอบแม้จะมีบุคคลที่สามจะเป็นผู้นำ ID และอื่นๆ ไปเพื่อเข้าใช้งานก็ตาม
 4. หากผู้ใช้งานทราบว่า ID และอื่นๆ รั่วไหลไปถึงผู้อื่นผ่านการขโมยหรือวิธีที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้บริษัททราบ และทำตามขั้นตอนที่บริษัทชี้แจงทันที
 5. หากการเก็บรักษา ID และอื่นๆ ของผู้ใช้งานก่อให้เกิดความเสียหายยังบุคคลที่สาม ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ และถ้าหากเกิดการนำ ID และอื่นๆ ไปใช้ในทางที่ผิดจนทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่บริษัท

ข้อ 4 การระบุสิทธิ์

 1. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการของบริษัทถือเป็นทรัพย์สินในครอบครองของบริษัทและผู้ยินยอมให้ใบอนุญาตแก่บริษัท การยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ในการใช้งาน ไม่ได้หมายถึงการอนุญาตให้ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาในครอบครองของบริษัทและผู้ให้ใบอนุญาตแก่บริษัท
 2. ผู้ใช้งานทราบและรับประกันแก่บริษัทว่า ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ให้บุคคลที่สามทำการเซ็นยินยอมในการกรอกหรือส่งข้อมูลผู้ใช้งาน และการกรอกข้อมูลผู้ใช้งานรวมถึงการส่งข้อมูลให้บริษัทไม่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามแต่อย่างใด

ข้อ 5 การจัดการข้อมูล

 1. ผู้รับผิดชอบของบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานด้วยความระมัดระวัง
 2. บริษัทถือว่าข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกและประวัติการใช้งานระบบเข้าออกงานJOBCANสามารถนำมารวบรวมเป็นข้อมูลสถิติที่ไม่ระบุตัวบุคคลได้ ผู้ใช้งานยอมรับแล้วว่าบริษัทสามารถใช้ข้อมูลสถิติดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบเข้าออกงานJOBCAN รวมถึงเพื่อบริการอื่นๆ ของบริษัท หรือเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามได้
 3. บริษัทถือว่าผู้ใช้งานรับทราบถึงขอบเขตการใช้ข้อมูลสถิติของบริษัท หากมีผู้เรียกร้องความเสียหายจากบริษัทหรือจากผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้จัดการคลี่คลายปัญหารวมถึงแบกรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว

ข้อ 6 การยกเว้นความรับผิดชอบ
บริษัทไม่รับประกันถึงความสมบูรณ์ครบถ้วน ความเป็นไปได้และความน่าเชื่อถือจากการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ บนระบบ เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้

ข้อ 7 ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

 1. ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบการจัดหาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดหาสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้งานระบบ (เช่น อินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์) บริษัทไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
 2. บริษัทจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลที่ผู้ใช้งานกรอกไว้ ผู้ใช้งานต้องกรอกอีเมลที่สามารถรับข้อความได้ หากอีเมลที่ใช้งานอยู่เกิดใช้ไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ใช้งานต้องดำเนินการเพื่อให้สามารถรับข้อความจากบริษัทได้ เช่น เปลี่ยนอีเมล หากเกิดความเสียหายจากการที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับอีเมลติดต่อจากบริษัทให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง และโดยบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบ
 3. หากผู้ใช้งานก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ใช้งานรายอื่นๆ) จากการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเอง โดยบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 8 การมอบหมายงานให้เอาท์ซอร์ส
บริษัทสามารถมอบหมายงานบางส่วนหรือทุกส่วนที่จำเป็นเกี่ยวกับระบบนี้ให้กับบุคคลที่สามเป็นผู้ดำเนินการ

ข้อ 9 ข้อห้าม

 1. ผู้ใช้งานห้ามกระทำการดังต่อไปนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
  1. การใช้บริการระบบเพื่อจุดประสงค์อื่นที่บริษัทไม่ยอมรับ
  2. การทำให้ระบบต่างไปจากปัจจุบัน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม เช่น การคัดลอก คัดแยก เพิ่ม แก้ไข ลบ เปลี่ยนแปลง หรือโดยวิธีอื่นๆ
  3. การทำ Reverse Engineering, Decompile, Disassemble หรือวิธีอื่นๆ ทั้งหมดอันเป็นการเข้าวิเคราะห์ระบบภายในของบริการ
  4. การโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของและสิทธิ์การใช้งานของระบบให้กับผู้อื่น ด้วยการมอบให้ ให้เช่า จำนำ หรือวางหลักประกัน หรือวิธีอื่นๆ ใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินค่าการโอนสิทธิ์ให้หรือไม่ก็ตาม
   การยินยอมให้ใช้บริการด้วยการมอบให้ อนุญาต นำไปขายต่อ หรือวางหลักประกัน หรือวิธีอื่นๆ ใดๆ ก็ตาม
  5. การลบ ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือเครื่องหมายลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม
  6. การละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา) สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงการทำให้บริษัทหรือบุคคลที่สามเสียเกียรติ
  7. การใช้บริการระบบเพื่อทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
  8. การใช้บริการระบบโดยปลอมแปลงเป็นผู้อื่น
  9. การส่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายโดยตั้งใจ
  10. การเข้าถึงระบบใดๆ ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต
  11. การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียเสียหายแก่การบริการระบบ รวมถึงการดำเนินการของบริษัท
   การข่มขู่รวมถึงการใช้ความรุนแรงกับพนักงานของบริษัท
  12. การกระทำที่ขัดกับข้อตกลงฉบับนี้ กฎหมาย และศัลธรรมอันดีของประชาชน การทำให้บริษัทหรือบุคคลที่สามเสียความน่าเชื่อถือ หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้บริษัทและบุคคลที่สามเสียผลประโยชน์
  13. การกระทำใดๆ ที่ตรงกันกับ หรือมีความใกล้เคียงข้อเบื้องต้นที่กล่าวมา
 2. ในกรณีที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงที่ตั้งไว้ และทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัท

ข้อ 10 การโอนสิทธิ์ตามข้อตกลงฉบับนี้

 1. ผู้ใช้งานไม่สามารถมอบ โอน วางหลักประกัน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการถ่ายโอนสิทธิ์และหน้าที่ของตนตามข้อตกลงฉบับนี้ให้กับบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท
 2. กรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัทอื่นเป็นผู้ดำเนินการบริการนี้ ให้ถือว่าบริษัทสามารถถ่ายโอนสิทธิ์และหน้าที่ของบริษัทตามข้อตกลง รวมถึงข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับผู้รับสิทธิ์ได้จากการโอนกิจการ และถือว่าผู้ใช้งานยอมรับแล้ว โดยการโอนกิจการในที่นี้รวมถึงการแยกบริษัทหรือการโอนกิจการด้วยวิธีอื่นๆ

ข้อ 11 การกำจัดความเคลื่อนไหวในการต่อต้านสังคม

 1. ผู้ใช้งานจะต้องยืนยันและรับประกันสิ่งดังต่อไปนี้แก่บริษัท
  1. ผู้ใช้งานไม่ใช่ผู้มีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงพิเศษ กลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงในรูปแบบผู้เคลื่อนไหวทางการเมือง บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง สมาชิกสมทบกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง
   หรือเป็นผู้ที่เคยมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงภายในเวลา อย่างน้อย 5 ปีที่ผ่านมา
  2. ผู้ใช้งานไม่มีความเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้กับผู้เคลื่อนไหวต่อต้านสังคม
   1. ความเกี่ยวข้องจากการใช้ความเคลื่อนไหวต่อต้านสังคมเพื่อสร้างความเสียหายให้บุคคลที่สาม หรือเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้ตนเองด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
   2. ความเกี่ยวข้องจากการให้ทุน การสนับสนุน หรือการบริการกลุ่มผู้เคลื่อนไหวต่อต้านสังคม
  3. กรรมการของผู้ใช้งาน (กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ ผู้ดูแล ที่ปรึกษา ประธานบริษัท หรือผู้มีชื่อตำแหน่งใดๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหาร) ไม่ใช่และไม่มีความสัมพันธ์อันเป็นที่กังขาใดๆ กับผู้เคลื่อนไหวต่อต้านสังคม
  4. ผู้ใช้งานไม่ได้ทำสัญญาด้วยชื่อของตนเองเพื่อให้กลุ่มผู้เคลื่อนไหวต่อต้านสังคมนำไปใช้งาน
  5. ผู้ใช้งานจะไม่ทำการกระทำดังต่อไปนี้ด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลที่สาม
   1. การเรียกร้องที่ใช้ความรุนแรง
   2. การเรียกร้องที่ไม่เป็นธรรมเกินกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมาย
   3. การข่มขู่และใช้ความรุนแรงในการต่อรอง
   4. การปล่อยข่าวลือ ใช้อำนาจและการหลอกลวงเพื่อทำให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินการของบริษัทและทำให้บริษัทสูญเสียความน่าเชื่อถือ
   5. การกระทำอื่นๆ ที่เข้าข่ายข้อข้างต้น
 2. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น บริษัทสามารถยกเลิกข้อตกลงส่วนหนึ่งหรือยกเลิกข้อตกลงทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 3. กรณีที่บริษัทยกเลิกข้อตกลงส่วนหนึ่งหรือยกเลิกข้อตกลงทั้งหมดด้วยเหตุผลตามข้อดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบแม้เกิดความเสียหายจากการยกเลิกข้อตกลงก็ตาม

ข้อ 12 การระงับบริการ

 1. บริษัทมีความจำเป็นต้องทำการปิดปรับปรุงระบบในบางครั้ง โดยบริษัทจะแจ้งผู้ใช้งานล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทสามารถระงับการให้บริการในระหว่างปรับปรุงระบบได้
 2. บริษัทสามารถระงับบริการส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้โดยการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบหรือโดยไม่ต้องรออนุญาตจากผู้ใช้ในกรณีดังต่อไป
  1. กรณีที่ต้องปิดปรับปรุงระบบโดยด่วน
  2. กรณีที่ไม่อาจให้บริการส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้เนื่องจากอัคคีภัยหรือไฟฟ้าดับ
  3. กรณีที่ไม่อาจให้บริการส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้เนื่องจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย สีนามิ หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
  4. กรณีที่ไม่อาจให้บริการส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้เนื่องจากการซ่อมบำรุง การดับ หรือการเสียหายใดๆ ของระบบที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
  5. กรณีที่ไม่อาจให้บริการส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการระงับบริการตามเงื่อนไข 2 ข้อบนนี้

ข้อ 13 การสิ้นสุดการให้บริการ
บริษัทสามารถสิ้นสุดการให้บริการได้โดยแจ้งผู้ใช้งานเป็นเวลาล่วงหน้าก่อน 1 เดือน โดยข้อตกลงระหว่างบริษัทและผู้ใช้งานจะสิ้นสุดลงพร้อมๆ กันกับเวลาที่การให้บริการสิ้นสุดลง

ข้อ 14 การแยกข้อตกลง
ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าข้อตกลงส่วนหนึ่งในข้อตกลงฉบับนี้เป็นโมฆะ ข้อตกลงข้ออื่นๆ ในข้อตกลงฉบับนี้นอกจากข้อตกลงดังกล่าวจะยังมีผลบังคับใช้กับทั้งบริษัทและผู้ใช้งาน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 ต.ค. 2562